Διεθνής Αλυσίδα Σχολών Κοινωνικού, Επαγγελματικού & Αθλητικού Χορού

 

 

Όροι χρήσης

 

 

 

 

Εισαγωγή
 
Καλωσορίσατε στον επίσημο Δικτυακό Τόπο της Asters International Franchised Dance Studios (εφεξής «Asters Dance Studios»). Για τη δική σας προστασία αλλά και για την προστασία της Asters Dance Studios, ορίστηκαν οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Χρήσης του Δικτυακού Τόπου (εφεξής «Όροι και Προϋποθέσεις»). Η Asters Dance Studios σας προσφέρει «Περιεχόμενο και Υπηρεσίες» μέσω του Δικτυακού Τόπου, η χρήση του οποίου διέπεται εξ ολοκλήρου από τους παρόντες Όρους. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση του Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται την αποδοχή εκ μέρους του χρήστη των Όρων αυτών. Δεδομένου ότι οι Όροι μπορούν να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρακαλείσθε να επισκέπτεστε συχνά αυτή τη σελίδα. Η χρήση του δικτυακού μας τόπου διέπεται και από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στον Δικτυακό Τόπο της Asters Dance Studios.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας
 

Tα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας επί του συνόλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου ανήκουν στην Asters Dance Studios, καθώς και σε ό,τι αφορά το σχεδιασμό, τη δομή του και τη συλλογή του υλικού (π.χ. «Εικόνα και απορρέουσα ατμόσφαιρα»-«look and feel»). Εκτός εάν άλλως ορίζεται, το υλικό που περιέχει ο δικτυακός τόπος προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου μας προορίζεται μόνο για ιδιωτική χρήση – απαγορεύεται η αναπαραγωγή, διανομή, διαβίβαση, προβολή, δημοσίευση ή αναμετάδοσή του για οιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Asters Dance Studios.

Απαγόρευση χρήσης για εμπορικούς σκοπούς
 
Καμία ιστοσελίδα του συγκεκριμένου δικτυακού τόπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους επισκέπτες της για εμπορικούς σκοπούς.


Πρόσβαση και Επέμβαση
 
Συμφωνείτε να μη χρησιμοποιήσετε κανενός είδους συσκευή, λογισμικό ή άλλη διαδικασία με σκοπό την παρακολούθηση ή αντιγραφή ιστοσελίδων της Asters Dance Studios ή του περιεχομένου τους, ή για άλλον σκοπό για τον οποίο δεν είστε εξουσιοδοτημένοι, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Asters Dance Studios. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κάποια συσκευή, λογισμικό ή πρόγραμμα για να επέμβετε ή να αποπειραθείτε να επέμβετε στην καθαυτό λειτουργία του Δικτυακού Τόπου της Asters Dance Studios. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε σε ενέργειες που επιβαρύνουν την υποδομή μας χωρίς εύλογη αιτία ή συνεπάγονται τη φόρτωση δυσανάλογα μεγάλου όγκου. Συμφωνείτε επίσης ότι δεν θα αντιγράψετε, αναπαράγετε, αλλοιώσετε, τροποποιήσετε, δημιουργήσετε παράγωγα προϊόντα ή παρουσιάσετε σε κοινό τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου μας (με εξαίρεση τη χρήση για ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς), χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της Asters Dance Studios.

Λογότυπο και Σήματα

Τα λογότυπα και σήματα που χρησιμοποιούνται στον παρόντα δικτυακό τόπο, έχουν κατοχυρωθεί στην Ελλάδα και / ή το εξωτερικό και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Απαλλακτικές ρήτρες

Η Asters Dance Studios ΔΕΝ δεσμεύεται ότι ο Δικτυακό Τόπος θα είναι απαλλαγμένος από λάθη και σε διαρκή λειτουργία, ούτε ότι θα προσφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου ή του περιεχομένου (είτε στο σύνολό του είτε τμήμα του) ή από τη χρήση μηχανής αναζήτησης ή συνδέσμου που εμπεριέχεται σε αυτό. Ο Δικτυακός Τόπος και το Περιεχόμενό του λειτουργούν «ως έχουν» και «ως διατίθενται». Η Asters Dance Studios δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι τα αρχεία που θα αποθηκεύσετε από τον Δικτυακό Τόπο δεν περιέχουν ιούς ή παράγοντες καταστροφής, και δεν υποχρεούται να παράσχει εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων έμμεσων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό. Η Asters Dance Studios δεν φέρει ευθύνη για οιεσδήποτε ζημίες προκληθούν από τη χρήση του Δικτυακού Τόπου, μεταξύ άλλων και χωρίς περιορισμό, για ζημίες θετικές, αποθετικές, τυχαίες, ζημίες που επισύρουν ποινές ή επακόλουθες ζημίες. Επίσης, δεν παρέχει εγγυήσεις για οποιοδήποτε αποτέλεσμα προκύπτει λόγω χρήσης του Δικτυακού Τόπου ή της παρούσας υπηρεσίας.

Ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι

Στον Δικτυακό Τόπο μπορεί να περιέχονται σύνδεσμοι με δικτυακούς τόπους τρίτων, τους οποίους η Asters Dance Studios δεν ελέγχει («ανεξάρτητοι δικτυακοί τόποι»). Η Asters Dance Studios δεν αποδέχεται ούτε φέρει ευθύνη για οιοδήποτε περιεχόμενο, διαφημίσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή άλλο υλικό παρουσιάζεται ή διατίθεται από Ανεξάρτητους Δικτυακούς Τόπους.

Ο συγκεκριμένος Δικτυακό Τόπος είναι συμβατός με Microsoft Internet Explorer (5.x, 6.x) με Netscape Communicator (7.x) για Windows, καθώς και με όλες τις παραπάνω εκδόσεις για MacOS (8.x, 9.x).

Ο Δικτυακό Τόπος έχει βελτιστοποιηθεί για ελάχιστη ανάλυση οθόνης 800 X 600.

Προσβασιμότητα

Η Asters Dance Studios υπογραμμίζει την αξία της προσβασιμότητας και δεσμεύεται να παράσχει ένα δικτυακό τόπο προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερους χρήστες. Το περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου έχει σχεδιαστεί με τρόπο που επιτρέπει την ανεξάρτητη. Κατά την αναζήτηση και το σχεδιασμό του Περιεχομένου και των Υπηρεσιών του δικτυακού της τόπου, η Asters Dance Studios συμβουλεύτηκε τις Κατευθυντήριες Γραμμές για το Περιεχόμενο Δικτυακών Τόπων W3C (W3C Web Content Accessibility Guidelines) και επιδιώκει να εφαρμόσει όσο το δυνατόν περισσότερες από αυτές, ώστε να παρέχει Δικτυακό Τόπο Επιπέδου A.

Αποζημίωση

Η χρήση του εν λόγω Δικτυακού Τόπου συνεπάγεται ότι συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Asters Dance Studios, καθώς και τα στελέχη, μέλη, εργαζομένους και εκπροσώπους της και να τους απαλλάξετε από κάθε ζημία, απαίτηση και δαπάνη, δικαστικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικηγορικών αμοιβών, που τυχόν προκύψουν από τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου. Επιπλέον, συμφωνείτε να απαλλάξετε την Asters Dance Studios καθώς και τα στελέχη, μέλη, εργαζομένους και εκπροσώπους της από κάθε απαίτηση, οφειλή, συμβατική υποχρέωση, ζημία (θετική ή αποθετική), δαπάνες και έξοδα κάθε μορφής (γνωστά ή άγνωστα, εικαζόμενα ή απρόβλεπτα, δηλωθέντα ή μη) που τυχόν έχετε εναντίον τους και τα οποία προκύπτουν ή σχετίζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου ή είναι αποτέλεσμα διαφορών λόγω της χρήσης των ιδεών ή του σχετικού υλικού που υποβλήθηκε στην Asters Dance Studios. Βάσει του παρόντος, παραιτείστε από κάθε νόμο που μπορεί να περιορίσει την αποτελεσματικότητα των παραπάνω απαλλαγών.

Ισχύουσα νομοθεσία και δικαιοδοσία

 
Οιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, θα ερμηνεύονται με βάση την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία, εκτός εάν ρητώς ορίζεται διαφορετικά. Τα Δικαστήρια του Πειραιά θα είναι αποκλειστικώς αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει ή σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή με τη δική σας χρήση του Δικτυακού Τόπου. Η χρήση του Δικτυακού Τόπου προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή της δικαιοδοσίας των Ελληνικών δικαστηρίων για οιαδήποτε διαφορά.

Παραβίαση των Παρόντων Όρων
 
Σε περίπτωση που παραβιάσετε τους παρόντες Όρους ή άλλο δικαίωμα της Asters Dance Studios, η Asters Dance Studios διατηρεί το δικαίωμα να ασκήσει οιοδήποτε ένδικο μέσο. Εάν διαπιστώσετε οιαδήποτε παραβίαση των Όρων, παρακαλείσθε να το αναφέρετε στη διεύθυνση που ακολουθεί:

Διεύθυνση Διαδικτύου
Asters Dance Studios
Καραολή - Δημητρίου 15
GR 185 31 Πειραιάς Αττικής
Τηλ.: +30 210 4100 770
Εmail: terms@asters.gr
 

Κάθε πληροφορία που προέρχεται μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής διεύθυνσης διέπεται από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Asters Dance Studios.

 

 
 

© 2004, Asters Dance Studios

Πολιτική προστασίας απορρήτου  |  Όροι χρήσης  |  Επικοινωνία  |  Links